Vi har valgt ut noen næringer og områder med klare målsettinger. Selv om vi vurderer alle ideer, så er det disse vi i første rekke vil gi støtte til:

Reiseliv/ opplevelser
Vi ønsker flere besøkende til Hurum, fokus på felles markedsføring og styrking av viktige aktører og lokalt mangfold.
Bedriftsutvikling
Vi ønsker vekst og utvikling i eksisterende bedrifter, og sikring av lokale arbeidsplasser.
Tilrettelegging for næringslivet
Vi jobber for gode samferdselsløsninger og fokuserer på tilrettelegging for økt samhandling mellom eksisterende bedrifter i kommunen, samt med eksterne utviklings- og kompetansemiljøer.
Grønn vekst
Hurum2020 jobber aktivt for at grønn vekst og bærekraftig utvikling skal være en nøkkel til økt konkurransekraft for bedrifter i Hurum.
Omdømme og bomiljø 
Vi vil støtte prosjekter som kan gi konkrete resultater for bygging av gode bomiljø og markedsføring av kommunen.
Skjema som skal benyttes finner du her

Selskaper som planlegger prosjekt i Hurum med målsetting om å skape arbeidsplasser, kan søke om planleggingsmidler (forstudie eller forprosjektmidler).

Innenfor hvilke områder?

 • Bedriftsutvikling: Både til enkeltbedrifter og samarbeidstiltak/nettverk
 • Innovasjon/FoU-tiltak
 • Kompetanseutvikling/-heving
 • Stedsutvikling/mobilisering

Vi støtter prosjekt som bidrar til oppfyllelse av målene i Omstillingsplan og Handlingsplan!

Forstudier – avklare realisme i prosjekt; «what’s in it for me»
Typisk: avklare risiko, markedsgrunnlag, teknologi, kompetanse, samhandling, osv

Forprosjekt – lage beskrivelser av hva som skal realiseres
Typisk: markedsplan, produktutvikling, samarbeidsplan/joint venture

Hvilke beløp er det snakk om?

 • Forstudie: 40-80% av totalkostnadene
 • Forprosjekt: 20 – 50% av totalkostnadene

Totalkostnader defineres som:

 • Kjøpte tjenester, typisk spesialkompetanse, utredninger, labtjenester, mmm.
 • Egen innsats: timepris mellom 350 – 450 NOK
 • Dokumenterte reise-, oppholds- og møtekostnader
 • Kjøpt materiell som skal brukes i utviklingen – ikke driften
 • Og andre kostnader

Har vi midler i år?

 • Vi har fortsatt midler på budsjett for 2016
 • Vi ønsker søknader

Vi garanterer at vi vil behandle alle søknader, men vi garanterer ikke at alle får midler! Godkjente søknader må relateres til målene våre – eller være så god at de kommer i tillegg

Hva skal søknaden inneholde?

 • Presentasjon av søker/eiere med nødvendige data
 • Status – hvorfor utvikle – hva ønsker en å oppnå
 • Hvor langt er ideen kommet – er det avklaring av muligheter, detaljplanlegging eller gjennomføring
 • Hvordan organisere arbeidet, hvem utfører
 • Hovedaktiviteter og kostnader
 • Hva skal leveransen fra aktuell prosjektfase være
 • Risikofaktorer, fremdriftsplan, milepæler

Søknaden må inneholde en prosjektplan.

Har du spørsmål eller ønsker bistand/råd til søknadsarbeidet, kan du kontakte:
Programleder for omstillingsprosjektet :
Gunnlaug Marie Brandshaug Bucher epost: Gunnlaug.Marie.Brandshaug.Bucher@hurum.kommune.no  Tlf: 920 52 729

Søknaden sendes til:    
Hurum Omstilling, Sætrevei 1, 3475 Sætre, eller til postmottak@hurum.kommune.no
merket søknad omstilling.

Kontaktinformasjon:
Navn: Gunnlaug Marie Brandshaug Bucher
Stilling: Programleder omstilling Hurum 2020
Besøks- og postadr.: Sætrevei 1, 3475 Sætre
Telefon: +47 32 79 71 00 eller mobil 920 52 729

Behandling
Alle søknader behandles av omstillingsstyret. Styret har regelmessige møter hvor søknader behandles..

Prosjekter med en god prosjektplan og som er med å oppfylle årets handlingsplan, prioriteres.

Innvilgede tilskudd
Innvilgede søknader mottar tilsagnsbrev. For utbetaling av tilskudd må prosjektet være gjennomført.

Prosjektet rapporterer tilbake til omstillingsstyret gjennom en sluttrapport og en prosjektlederrapport.

Utfyllende informasjon og skjema
Nedenfor finner du mer utfyllende informasjon om omstillingsprogrammet i HURUM:

Bedrifter i Hurum med utviklingsprosjekter oppfordres til også å sjekke ut følgende ordninger:

 • SkatteFUNN: En skattefradragsordning for foretak som driver forsknings- og utviklingsarbeid alene eller sammen med andre. Ordningen er rettighetsbasert og lovregulert, og gjelder alle bransjer og alle bedrifter – uansett størrelse. Foretaket behøver ikke være i skatteposisjon, men det er krav om at foretaket er skattepliktig i Norge.
 • Bedriftsnettverk-Innovasjon Norge: Bedriftsnettverk er et tilbud til små og mellomstore bedrifter i alle bransjer, sektorer og landsdeler, som ønsker å etablere forpliktende samarbeid.