Midtveisevaluering av omstillingsprogrammet

På oppdrag fra Buskerud fylkeskommune har Oxford Research evaluert omstillingsprogrammet i Hurum.

Med den uavhengige evalueringen har fylkeskommunen ønsket å vurdere foreløpige resultater av satsingen, innhente erfaringer fra gjennomføringen og gi innspill til forbedringsmuligheter i en eventuell videreføring av programmet. Buskerud fylkeskommune er den største økonomiske bidragsyteren, og ønsker en dokumentasjon på at støtten bidrar til resultater etter hensikten.

I sin konklusjon mener Oxford Research at omstillingsprogrammet i Hurum er veldrevet, tydelig innrettet og godt forankret i kommuneorganisasjonen og i næringslivet. Resultatene på dette stadiet i programgjennomføringen, i form av arbeidsplasser skapt med bidrag fra programmet, vurderes som gode. Videre er det vurdert at fremdriften i programmet frem til nå er svakere enn forutsatt. Det bør arbeides aktivt for å øke aktiviteten i programmet i form av en utvidet prosjektportefølje, gjerne ved å styrke omstillingsorganisasjonen med hjelp av innleide prosjektledere.

Oxford Research konkluderer også med at måltallet for antall arbeidsplasser som programmet skal bidra til å skape er urealistisk. Dersom målsettingene skal fungere som styringsmål må de gjerne være ambisiøse, men realistiske. Som en konsekvens er det uheldig at et potensielt godt gjennomført omstillingsprogram blir vurdert ut fra urealistiske måltall. Oxford Research anbefaler derfor at måltallet for programmet nedjusteres betydelig.

Etter Oxford Research sin vurdering har omstillingsprogrammet Hurum2020 lyktes med å få en god inngripen med næringslivet i kommunen. Med det grunnlaget som er lagt så langt, kan det forventes et godt søknadstilfang og gode resultater av innsatsen også videre fremover.

Du kan lese hele rapporten ved å følge denne lenken: Evaluering av omstillingsprogrammet i Hurum