Prosjekteier: Hurum Kommune
Start: 2014
Ferdigstilles: 2015

Prosjektbeskrivelse

Utgangspunktet er at tradisjonelle hurtigbåter på fjorden og skipsfarten i seg selv forurenser mye. Fjorden ligger der og vi ønsker å ta den i bruk. Vi ønsker å være med på en reise som skal utvikle fremtidens elektriske hurtigbåt. Et nullutslippskonsept med en hurtigbåt t/r Hurum via Fjellstrand på Nesodden som et pilotprosjekt.  Initiativet kom opp som en mulighet i forbindelse med vår omstillingskartlegging og derpå følgende omstillingsplan.

 

Vi har i dette arbeidet kommet i kontakt med Maritime Clean Tech som vi har hatt flere møter med og skrevet søknad til Transnova sammen med.

 

Maritime Clean Tech (MCT) er en uavhengig medlemsorganisasjon/konsortsium som arbeider med arena- og nettverksbygging for å skape framtidsrettede, innovative, miljøvennlige og konkurransedyktige løsninger for maritim sektor. Målet er å utvikle løsninger som reduserer miljøskadelige utslipp til luft og sjø.

 

MCT har nylig fått status som «Norwegian Centre of Expertise (NCE) noe som sikrer faglig og finansiell støtte i opptil 10 år. Det er i dag 35 bedrifter med over 30.000 ansatte som er med i nettverket.

Det største prosjektet for MCT er utviklingen av «Urban Water Shuttle», et passasjerfartøy som bruker en hybrid løsning av elektrisitet og hydrogen for å transportere passasjerer miljøvennlig og raskt på fjorden/sjøen.  Her finner du en spennende presentasjon av et konsept som bør være fremtiden i indre Oslofjord.  (http://vimeo.com/77206272).

MCT har lenge vært på utkikk etter et samband der denne løsningen kan bli testet og som kan bli et globalt utstillingsvindu for en unik teknologisk løsning som blir den første i verden i sitt slag. Et samband på Oslofjorden vil gi et lett tilgjengelig globalt utstillingsvindu for det som kan bli framtidens industrieventyr i Norge. Dette er/ vil være et teknologidrevet innovasjonsprosjekt som vil gi oss et stort løft.

Mer om Maritime Clean Tech finnes her:  (http://www.maritimecleantech.no/ )

Det er mange som bor i Hurum som pendler til Osloområdet, Bærum (Sandvika) og Drammen/Lier. Veinettet er overbelastet og de som pendler til Oslo må regne med en reisetid per reise på opp mot en og en halv time. Det betyr at tre timer av døgnet går med til pendling.

Det å sikre en raskere og mer miljøvennlig transport til/fra Osloområdet blir vurdert som et sentralt strategisk tiltak for å gjøre Hurum mer attraktiv. For den politiske ledelsen i Hurum kommune er det derfor viktig at de raskt får i gang en slik båtrute. Det samme gjelder for de som bor på Fagerstrand i Akershus.

Om prosjektet «Bybane på Fjorden»: Urban Water Shuttle

Urban Water Shuttle (UWS) kan sammenlignes med et T-banenett til sjøs, drevet med nullutslippsenergi. I tillegg vil det være så godt som støyfritt noe som gir ytterligere miljøgevinster. Særlig i havneområdene som med dagens fartøy ofte får en betydelig støy- og miljøbelastning. Prosjektet har allerede fått betydelig støtte fra Innovasjon Norge og Transnova.

Fartøyet har installert batteri som blir ladet fra strømnettet på land. Skrogmodulen bygges i aluminium mens cockpit- og passasjermodul kan bygges i kompositt- eller andre lette og sterke materialer. Framdriften bygger på den aller nyeste hybridteknologien med en kombinasjon av brenselceller (Hydrogen) og batterier.

 UWS har to hovedkomponenter:

  • En moderne havneterminal med venterom for rask ombord-/avstigning og ladning
  • Et energieffektivt, fartøy med nullutslippsteknologi

Serieproduksjon av fartøyet vil koste det samme som et tilsvarende konvensjonelt fartøy, men driftskostnadene vil bli mye lavere og det samme gjelder for vedlikeholdskostnadene. Sammenlignet med en tilsvarende konvensjonell ferge kan man spare 3 M NOK i året i bare på drivstoff. Dette vil få utslag på prisen pr passasjer.

Med bakgrunn i studier MCT har fått gjort på MIT (Boston) anbefales det to mindre fartøy i prosjektet i stedet for et stort. Det er også klare indikasjoner på at opplevd reisetid blir lavere med en stillegående delikat løsning. Forutsetningene er basert på dagens regelverk som bygger på konvensjonell teknologi. Når et konkret pilotprosjekt materialiserer seg vil MCT gå i dialog med sjøfartsmyndighetene for å se om det kan være muligheter for justering av rammevilkår slik at f.eks. passasjertall kan økes.

Vi arbeider for at dette skal bli et nasjonalt pilotprosjekt.

Budsjett

  • Støtte: Kr. 100.000,-

 

 

Kontakt

Gunnlaug Marie Brandshaug Bucher

E-post: gunnlaugb@hurum.kommune.no
Tlf: 920 52 729