Ekstra støtte om den er innenfor en av ”våre næringer”. Hurum Kommune er i utgangspunktet innstilt på å støtte alle ideer som bidrar til å nå målene med HURUM 2020. Dersom idéen din er innenfor noen av de næringene vi har valgt å satse ekstra på, så kan du også forvente å få ekstra støtte og hjelp.

Reiseliv/ opplevelser

Reiseliv/ opplevelser

Hurum er sørlandsidyllen nær Oslo. Populært for utflukter, ferier og seminarer.

Vi vil derfor prioritere å støtte gode utviklingsprosjekter innenfor overnatting, restaurant /kafe, handel, maritime næringer, opplevelsesaktiviteter og kurs/konferanser.

Gjennom samarbeid med VisitHurum setter vi fokus på felles markedsføring og målstyring, styrking av viktige aktører og lokalt mangfold.

Tilrettelegging for næringslivet

Tilrettelegging for næringslivet

Vi arbeider aktivt for å utvikle samferdsel og knytte Hurum enda tettere til det sentrale Østlandsområdet.

Hurum kan bli portalen mellom Vest-Norge og Europa og avlaste trafikken fra å måtte gå gjennom Oslo.

Vi vil fokusere på tilrettelegging av næringsarealer, tilrettelegge for nyetableringer med mer.

Vi tror på samarbeid, og vil tilrettelegge for økt samhandling mellom eksisterende bedrifter i kommunen, samt med eksterne utviklings- og kompetansemiljøer.

Bedriftsutvikling

Bedriftsutvikling

Vi arbeider tett med eksisterende næringsliv for å bidra til vekst og utvikling i eksisterende bedrifter. Vi gir økonomisk støtte i tidlig fase av utviklingsprosjekter – for blant annet å undersøke potensialet i nye ideer.

I samarbeid med etablerte FOU-miljøer kan vi også bidra konkret innenfor kompetanseheving og innovasjonsarbeid.

Grønn  vekst

Grønn vekst

Hurum2020 tror at grønn vekst og bærekraftig utvikling vil være en nøkkel til økt konkurransekraft for bedrifter i Hurum. Omstillingsstyret har vedtatt en egen strategi for grønn vekst, og ønsker å bidra til gjennomføring av prosjekter direkte knyttet til business og bærekraft både i næringslivet og innenfor kommunens egne virksomheter.

Planer og styringsdokumenter

Planer og styringsdokumenter

Her finner du lenker til vedtatte planer og styringsdokumenter for Hurum2020:

Handlingsplan 2017 (vedtatt i kommunestyret 07.03.2017)

Omstillingsplan 2016-2020 (vedtatt i kommunestyret 23.02.2016)

Strategi grønn vekst

Kommunikasjon 2015-2016

Faktagrunnlag Omstillingsplan Hurum kommune (2014)

 

Omdømme og bomiljø

Omdømme og bomiljø

Hurum2020 sitt arbeid skal bidra til positivt omdømme for Hurum kommune, økt bolyst, bedre kollektivløsninger og økt folketall.

Vi vil også stå for gjennomføring av konkrete prosjekter som fokuserer på markedsføring av kommunen, gode ambassadører og engasjement fra grasrota.